Wij maken gebruik van cookies op deze website

We maken gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo goed als mogelijk draait voor u. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer informatie.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EDIALUX NEDERLAND B.V.

1. Definities
1.1 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Verkoper: Edialux Nederland BV, gevestigd te (3771 NB) Barneveld (NL) aan de Gildeweg 37 B;
b. Koper/afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer, in opdracht van wie verkoper producten levert, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat tot (ver)koop, of met wie verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst tot (ver)koop;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop die tussen verkoper en koper/afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Producten: alle huidige zaken (producten) in het assortiment van Verkoper, alsmede nieuw in het assortiment van Verkoper op te nemen producten, die het onderwerp zijn van een overeenkomst tot (ver)koop;
e. Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de order en het einde van de overeengekomen tijd van levering;
f. Order: iedere bestelling, respectievelijk opdracht, van koper/afnemer tot koop en levering van producten, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van verkoper en op alle overeenkomsten die door verkoper met koper/afnemer zullen worden gesloten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarde(n) van koper/afnemer wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper/afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 5 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
3.2  Orders, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor Edialux Nederland B.V. slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk aan koper/afnemer zijn bevestigd. Edialux Nederland B.V. heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door koper/afnemer ondertekende kopie van de offerte en/of orderbevestiging.
3.3 Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. orderbevestiging  wordt verzonden, wordt de factuur tevens als orderbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren producten aan te geven. De geleverde producten kunnen echter van bovenbedoelde monters etc. afwijken. Eventuele afwijkingen geven de koper/afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, tenzij de afwijking zo groot is dat van de koper/afnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Edialux Nederland B.V. niet tot het leveren  van een gedeelte van de Order, respectievelijk het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

4. Wijziging en annulering (opzegging)
Indien een koper/afnemer van Edialux Nederland B.V. de verstrekte order geheel of gedeeltelijk wijzigt of annuleert (opzegt) zonder inachtneming van een opzegtermijn van ten minste acht (8)  dagen, heeft Edialux Nederland B.V.  het recht om vergoeding van de daarmee verband houdende kosten – zoals bijvoorbeeld magazijn- en transportkosten - en/of schade met kosten en interesten te vorderen. Bij annulering (opzegging) heeft Edialux Nederland B.V. bovendien het recht om 50% van de geldende verkoopwaarde bij koper/afnemer in rekening te brengen indien het betreffende product speciaal voor koper/afnemer is besteld. Bij (geheel of gedeeltelijke) wijziging heeft Edialux Nederland B.V. het recht om nieuwe leveringstermijnen vast te stellen.

5. Levering
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door verkoper/afnemer vermelde leveringstijden indicatief en nimmer als een fatale termijn te beschouwen.
5.2 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
a. indien de zaken door of namens de koper/afnemer worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;
b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
c. bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de koper/afnemer.
5.2 Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper/afnemer.
5.3 Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de verkoper ten behoeve van de koper/afnemer de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico's. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.
5.4 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper/afnemer gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper/afnemer. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

6. Prijzen
6.1 Alle prijzen van verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings-, verzend- of transportkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
6.2 De door verkoper genoemde (verkoop)prijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de Order, maar voor (op/af)levering van de producten wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht de verhogingen aan de koper/afnemer door te berekenen.
6.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de producten heeft gekocht.
6.4 Koper/afnemer vrijwaart verkoper van alle kosten en schade die voor verkoper mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat koper/afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat koper/afnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Elke Overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de koper/afnemer op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
7.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat koper/afnemer op verzoek en ten genoegen van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling netto - zonder korting, verrekening of aftrek - binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Betaling dient per bank te geschieden, zoals op de factuur vermeld en met inachtneming van de geldende betalingscondities van verkoper, zoals vermeld op de offerte. Verkoper heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.
7.4 Koper/afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper accepteert geen (inkoop)voorwaarden van de koper/afnemer.
7.5 Zolang de koper/afnemer de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
7.6 Koper/afnemer heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij verkoper binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
7.7 Koper/afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke handelsrente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde handelsrente.
7.8 Indien koper/afnemer ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is koper/afnemer verplicht verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de koper/afnemer in het geval van een geldvordering verschuldigd: rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door verkoper te maken incassokosten bedragen minstens 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 140,-- en komen ten laste van koper/afnemer. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7.9 Indien door verkoper, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan koper/afnemer uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper/afnemer zijn tenietgegaan:
a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b. de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;
8.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper/afnemer de betaling daarvan niet heeft aange­toond.
8.3 De koper/afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper/afnemer gecrediteerd voor de markt­waarde ten dage van de terugname.
8.4 Koper/afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper/afnemer echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper/afnemer op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper/afnemer mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

9. Klachten/reclames
9.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper/afnemer terzake de hoedanig­heid van een geleverd product.
9.2 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van koper/afnemer, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
9.3 Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek de koper/afnemer is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum.
9.4 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.
9.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
9.6 Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Voor schade die een direct gevolg is van de door verkoper verkochte en geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur, waarmede deze zaken zijn geleverd.
10.2 Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is, van de door verkoper geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verkoper ter zake van deze schade uitkeert.
10.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade welke ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de verkochte en geleverde zaken.

11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper respectievelijk de koper/afnemer redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
11.2 De verkoper respectievelijk de koper/afnemer zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
11.3 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoe­ding.
11.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
11.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpar­tij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

12. Belastingen
In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper/afnemer.

13. Conversie/partiële nietigheid
13.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
13.2 Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden niet van toepassing  of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.  

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend  rechtelijk bevoegd is.